Návratnost investice

Co je ROI?

Návratnost investice (ROI) je oblíbená metrika, která vyhodnocuje ziskovost a efektivnost investice. Tato metrika je nedílnou součástí při porovnávání ziskovosti různých investic.

Návratnost investice předpovídá, zda daná investice přinese výnos. Umožňuje tedy provádět finanční rozhodnutí, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou úspěšná.

Jak vypočítat ROI?

Základní výpočet návratnosti investice zahrnuje:

  • Odečtení počáteční investice od konečné hodnoty investice (což je také čistý výnos).
  • Vydělení čistého výnosu investičními náklady.
  • Vynásobení výsledku 100 (aby výsledek vyšel v procentech).

Konečná hodnota investice – Počáteční hodnota investice
ROI = ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻ X 100 %
Investiční náklady

Čistý výnos z investice
= ⸻⸻⸻⸻⸻ X 100 %
Investiční náklady

Problémem vzorečku pro výpočet průměrné návratnosti investic je, že nezohledňuje časová období.

Představte si například firmu, která založí call centrum s návratností investic s LiveAgent softwarem a dosáhne návratnosti investice 20 % za 3 roky. Ze vzorce vyplývá, že výnosy po 10 dnech od nastavení a výnosy po 3 letech jsou stejné. Ve skutečnosti je výnos 20 % za 10 dní mnohem lepší než za 3 roky.

Youtube video: How To Calculate The Return on Investment (ROI) of Real Estate & Stocks

Tento problém lze překonat použitím vzorečku pro roční ROI, kde vám vyjde roční výnos.

Vzoreček pro roční výnosy vypadá takto:

Roční ROI = [(1 + ROI)1/n — 1] X 100

Řekněme například, že investice vynesla návratnost 60 % za 6 let. Začínající investor by usoudil, že po vydělení výnosů dobou držení bude průměrná ROI činit 10 %.

To je však pouze hrubý odhad ročních výnosů, neboť úplně ignoruje efekt složené investice (který může znamenat v průběhu doby značné rozdíly). Čím delší období, tím větší bude rozdíl.

Roční sazba v tomto případě podle správného vzorce je:

Roční ROI = [(1 + 0.60)1/6 — 1] X100 = 8.15 %

To nejlepší na vzorci s roční návratností investice?

Lze ho použít i pro časová období menší než rok, stačí pouze převést dobu držení na zlomek roku.

Kladný výnos z investice znamená čistý zisk, neboť výnosy přesáhly veškeré přidružené náklady.

Záporná ROI ukazuje ztrátu hodnoty investice za dané období. Jedná se o ztrátu, ať už z investice, z výkonu podniku nebo z investovaného projektu.

Vzoreček na výpočet ROI lze použít pro:

Jaké jsou nevýhody vzorečku pro výpočet ROI?

Přestože výpočet pro návratnost investice není nikterak složitý, má svá omezení:

Nebere v potaz čas

Vzorec pro výpočet návratnosti investice nezohledňuje časovou hodnotu peněz a není příliš přesný při hodnocení dlouhodobých investic. Nezohledňuje širší časovou hodnotu peněz ani dobu držení investice. To znamená, že může být méně přesný při posuzování dlouhodobých investic, které vyžadují více času k dosažení zisku.

Neodpovídá rizikům

Riziko a výnos jsou vždy provázány. Čím vyšší je potenciální výnos investice, tím vyšší je odpovídající riziko. Výstupy výpočtu ROI nehodnotí související investiční rizika, pouze konečné a počáteční náklady.

Může příliš zjednodušit srovnávací proces.

Vzorec porovnává pouze investiční náklady s konečnými náklady. Každá porovnávaná firma musí dodržovat podobné účetní postupy, aby byla zachována konzistence. Pokud hodnotíte hodnotu majetku nebo zisk společnosti odlišně, může to způsobit, že přímé srovnání návratnosti investic bude nepřesné.

Youtube video: Advantages and Limitations of ROI

K překonání výše uvedených omezení investoři při posuzování ziskovosti investice berou v potaz anualizovanou návratnost investice.

Samotný výpočet výnosů může být tak trochu past. Měří efektivitu, což je v pořádku, neboť ta je důležitá.

Pokud společnost sníží svůj rozpočet, aby snížila náklady na investice a údržbu, může dojít k chybným výpočtům.

Přestože je důležité udržovat nízké náklady na údržbu, snižování marketingových kampaní nebo jiných marketingových investic by mohlo ochromit míru výdělku.

I v takovém případě by firma stále mohla mít kladnou ROI, ale kvůli zaměření na krátkodobé výsledky nevyužije svůj plný výdělečný potenciál.

Jaká hodnota ROI je pro firmu dobrá?

Zda se dá investice považovat za dobrou, závisí na jejím typu. Například:

Druh investice

Příklad dobré ROI

Marketingová kampaňZnásobení investice 5x
Social media marketing effortRůst počtu sledujících nebo zobrazení příspěvků
Investing in customer relationship managementNárůst výdajů na produkt o 140 %
Rizikový kapitalismusMimořádně vysoká potenciální návratnost, neboť pouze 4 z 10 startupů dosahují zisku.

Nastavení call centra s návratností investic

Zvýšená míra udržení zákazníků a jejich celoživotní hodnoty

Ne všechny investice jsou si rovny – jako měřítko výkonnosti berte výnosy očištěné o riziko.

Youtube video: What's a Good Return on Investment? (ROI Explained)

According to conventional wisdom, an annual ROI of over 7% is good for stock investment. This is the average annual return of the S&P 500, accounting for inflation.

Nicméně údaj o návratnosti investic podle S&P může být pro vaši třídu aktiv nevhodný, případně se vám nemusí líbit míra rizika. Ta se u různých investic liší, takže byste měli vzít v potaz následující věci:

  • Úroveň rizika, které chcete podstoupit
  • Co se stane, když přijdete o investované peníze
  • Jak velký zisk potřebujete z investiční příležitosti?

Obecně platí, že čím vyšší výnos, tím lépe. Avšak stěží bychom hledali firmu s vyšší návratností investic, které v reálném životě nepředstavují vyšší riziko.

Riziko je nedílnou součástí hodnocení míry nebo výnosu. Vysoký potenciální výnos je spojen s větším rizikem.

Probing the market and taking advantage of investing research services can keep you well-informed with important factors that need to be considered when making decisions, such as risk assessment, market analyses, and financial recommendations.

Obecně platí, že dobrá návratnost investic je každá, která vyjde v kladných číslech – čisté výnosy převyšují čisté náklady. Špatná návratnost investic je záporná – čisté náklady převyšují výnosy.

Invest efficiently

LiveAgent's omnichannel help desk software offers over 130 features that will make sure your investment was right. Want to learn more?

Frequently asked questions

Co je ROI?

Návratnost investice (ROI) je jednoduchý poměr, který dělí čistý zisk (nebo ztrátu) z investice jejími náklady.

Jak vypočítat návratnost investice?

Pro výpočet návratnosti investice je potřeba vydělit čistý zisk (současná hodnota - počáteční investice) investičními náklady a vynásobit výsledek 100.

Má vzoreček pro výpočet ROI nějaké nedostatky?

Vzoreček pro výpočet návratnosti investice nezohledňuje čas. Ignoruje tedy složené výnosy. Vzoreček nebere v potaz ani rizika, což je rovněž něco, co je při rozhodování o investici potřeba vzít v úvahu.

Jaká hodnota ROI je pro firmu dobrá?

Záleží na situaci. Neexistuje jednotná definice, která by se dala aplikovat na všechny případy. Jistě se ale shodneme, že čím vyšší ROI, tím lépe.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo