Přijetí podmínek

Společnost Quality Unit, s. r. o. (dále jen “Quality Unit”) vám poskytuje své služby (jak jsou definovány níže) prostřednictvím svých webových stránek umístěných na adrese www.qualityunit.com (dále jen “Stránky”) a *.ladesk.com (URL vašeho účtu), které podléhají této smlouvě o podmínkách poskytování služeb (dále jen “Podmínky”).Přijetím těchto Podmínek nebo přístupem ke Službě nebo Stránkám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud uzavíráte tyto VSP jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni zavázat takovou osobu a její přidružené společnosti těmito VSP, přičemž v takovém případě se výraz “Vy” nebo “Vaše” vztahuje na takovou osobu a její přidružené společnosti. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud s těmito VOP nesouhlasíte, nesmíte tyto VOP přijmout a nesmíte Službu používat.

Společnost Quality Unit může tyto VOP čas od času změnit bez předchozího upozornění. Revidované podmínky vstoupí v platnost po jejich zveřejnění, a pokud budete Službu používat po tomto datu, budeme vaše používání považovat za souhlas s revidovanými podmínkami. Pokud je pro vás jakákoli změna těchto VOP nepřijatelná, je vaším jediným opravným prostředkem ukončení přístupu ke službě a jejího používání.

Popis služby

“Služba” zahrnuje (a) Stránky, (b) help desk a chatový systém LiveAgent, nástroje a služby poskytované prostřednictvím Stránek a prostřednictvím rozhraní API LiveAgent zpřístupněného prostřednictvím Stránek a (c) veškerý software, data, text, obrázky, zvuky, video a obsah zpřístupněný prostřednictvím Stránek nebo služeb nebo vytvořený prostřednictvím rozhraní API LiveAgent (souhrnně označované jako “Obsah”).Na veškeré nové funkce přidané ke Službě nebo rozšiřující Službu se rovněž vztahují tyto VOP.

Všeobecné podmínky / Přístup a používání služby

V souladu s podmínkami těchto VOP můžete přistupovat ke službě a používat ji pouze pro své interní obchodní účely, jak je stanoveno ve smlouvě. Nesmíte (a) poskytovat licence, sublicence, prodávat, přeprodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, sdílet v čase ani jinak komerčně využívat či zpřístupňovat Službu jakékoli třetí straně jinak, než jak je výslovně povoleno v těchto VSP; (b) používat Službu ke zpracování dat jménem jakékoli třetí strany nebo (c) používat Službu jakýmkoli nezákonným způsobem nebo způsobem, který narušuje nebo narušuje integritu nebo výkonnost Služby a jejích součástí.

S výhradou omezeného práva na přístup ke Službě a její používání, které vám výslovně udělují tyto VOP, zůstávají veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Službě a jejích součástech výhradně společnosti Quality Unit. Nesmíte Službu upravovat, přizpůsobovat ani do ní zasahovat tak, aby falešně naznačovala sponzorství nebo spojení se společností Quality Unit, ani se jinak pokoušet získat neoprávněný přístup ke Službě nebo jejím souvisejícím systémům či sítím.

Nesete odpovědnost za všechny informace, data, texty, zprávy nebo jiné materiály, které zveřejníte nebo jinak přenesete prostřednictvím Služby. Odpovídáte za zachování důvěrnosti svého přihlašovacího jména a účtu a nesete plnou odpovědnost za veškeré činnosti, které se pod vaším přihlašovacím jménem nebo účtem odehrávají. Souhlasíte a berete na vědomí, že Vaše přihlašovací jméno může používat pouze jedna (1) osoba – jedno přihlašovací jméno sdílené více osobami není povoleno. Systém takové chování automaticky zjistí a Vy souhlasíte s tím, že Vám Quality Unit může za toto chování účtovat další měsíční poplatek. Můžete si vytvořit samostatná přihlašovací jména pro tolik osob, kolik Váš plán umožňuje.

Společnost Quality Unit si vyhrazuje právo přístupu k jakémukoli nebo všem Vašim účtům, aby mohla reagovat na Vaše žádosti o technickou podporu. Budeme udržovat vhodná administrativní, fyzická a technická ochranná opatření na ochranu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity Vašich údajů. Vaše údaje nezveřejníme s výjimkou případů, kdy nám to ukládá zákon nebo kdy nám to povolíte.

Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně Vašeho obsahu, může zahrnovat (a) přenosy v různých sítích; (b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení a (c) přenosy třetím stranám – dodavatelům a partnerům Quality Unit, kteří poskytují nezbytný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné k provozu a údržbě Služby. Společnost Quality Unit vynaloží přiměřené úsilí, aby na stránkách zveřejnila nebo vás informovala o jakémkoli plánovaném výpadku Služby.

Pokud společnost Quality Unit neuplatní nebo nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení těchto VOP, neznamená to, že se tohoto práva vzdala. Berete na vědomí, že tyto VOP jsou smlouvou mezi vámi a společností Quality Unit, i když jsou v elektronické podobě a nejsou fyzicky podepsány vámi a společností Quality Unit, a že upravují vaše používání Služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Quality Unit.

Podmínky dohody AppSumo

Ke službě můžete přistupovat a používat ji pouze pro své interní obchodní potřeby a účely, jak je uvedeno v těchto smluvních podmínkách. Nesmíte (a) poskytovat licence, sublicence, prodávat, přeprodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, časově sdílet nebo komerčně využívat či zpřístupňovat Službu jakékoli třetí straně jinak, než jak je výslovně povoleno v těchto Smluvních podmínkách; (b) používat Službu jakýmkoli nezákonným způsobem nebo způsobem, který narušuje nebo narušuje integritu nebo výkonnost Služby a jejích součástí.

Zakoupením služby AppSumo (“balíček”) zakoupené na oficiálních stránkách appsumo.com/liveagent/ získáte přístup k funkcím za jediný nákup ve výši 59 USD zpracovaný na oficiálních stránkách společnosti AppSumo. Jeden (1) nákup vám poskytuje přístup k jednomu (1) kódu kupónu (“Kód”), který musíte uplatnit na URL adrese Služby: liveagent.com/appsumo-signup. (již není k dispozici). Při registraci jste povinni vyplnit údaje nezbytné pro úspěšné dokončení registrace. Tyto nezbytné údaje zahrnují (a)Váš kód; (b) Vaše celé jméno; (c) Vaši e-mailovou adresu; a (d) název společnosti/organizace, který slouží k vytvoření jedinečné adresy URL Vašeho účtu.

Každý Kód zakoupený na stránce AppSumo lze uplatnit pouze jednou (1krát). Každé další uplatnění téhož Kódu je přísně v rozporu s těmito Podmínkami. V případě vícenásobného uplatnění téhož Kódu ztrácíte přístup ke Službě a Vaše další účty budou pozastaveny.

Svůj kód (kódy) musíte uplatnit do 1. prosince 2019. Jakákoli žádost (písemná i ústní) zaslaná po tomto termínu Oddělení kvality bude zamítnuta. Vaše právo na uplatnění kódu (kódů) končí 30. listopadu 2019 ve 23:59 hodin. Jednotka kvality si vyhrazuje právo neudělat po tomto termínu žádnou výjimku.

Zakoupením Balíčku získáte doživotní přístup ke dvěma (2) místům pro agenty (“Uživatelé”) v plánu služby All-Inclusive (Vše v jednom) v hodnotě 59 USD. Dvě (2) místa pro agenty zahrnují jedno místo určené pro Vás (“Vlastníka” účtu) a jedno (1) místo pro “Agenta” nebo “Administrátora”.

Na každého dalšího uživatele přidaného k Vašemu účtu služby se vztahuje běžný cenový model plánu “All-Inclusive” / “All-in-one” popsaný zde: www.liveagent.com/pricing/. Bude vám účtováno skutečné využití dalšího uživatele na základě doby využití. Standardní sazba dalšího uživatele je ohodnocena na 39 USD měsíčně za uživatele.

Výše poplatku se násobí počtem dalších uživatelů přidaných na váš účet služby.

O tom, že jste na svůj účet přidali další Uživatele, budete informováni prostřednictvím e-mailového oznámení zaslaného Společností. Tento oznamovací e-mail bude obsahovat upozornění, že jste překročili počet Uživatelů zahrnutých do Vašeho balíčku AppSumo.

Další zástupci přidaní do Vašeho účtu jsou účtováni měsíčně. Při prvním účtování budete vyzváni k zadání Vašich platných fakturačních údajů, které obsahují: (a) Vaše skutečné jméno a příjmení; (b) platnou e-mailovou adresu; (c) platný název Vaší společnosti; (d) platnou adresu (název ulice, město, PSČ a stát) (e) další údaje o Vaší společnosti na základě Vaší místní legislativy. Jste povinni vyplnit pouze platné, pravdivé, přesné a ověřené údaje.

Při prvním zpoplatnění používání dalších uživatelů budete vyzváni k výběru preferovaného způsobu platby. Quality Unit poskytuje dva (2) způsoby platby na základě (a) údajů o kreditní kartě (b) údajů o účtu PayPal.

Údaje o Kreditní kartě nebo údaje o účtu PayPal musíte předložit pouze v případě přidání dalších Uživatelů k Vašemu účtu.

Odmítnutí předložit údaje o vaší Kreditní kartě nebo údaje o účtu PayPal při účtování poplatků za skutečné používání dalších Uživatelů má za následek ztrátu vašeho přístupu ke Službě. Přístup k Vašemu účtu Služby bude povolen, jakmile předložíte potřebné fakturační údaje a zvolíte preferovaný způsob platby. Společnost Quality Unit si vyhrazuje právo nečinit žádné výjimky.

Nejste oprávněni “stohovat” více kódů a používat je pro jeden (1) účet Služby. Každý servisní účet akceptuje pouze jeden (1) kód. Balíček není možné vrstvit.

Podmínky bezplatných plánů LiveAgent

Zásady spravedlivého používání

V rámci našeho závazku poskytovat vynikající kvalitu a spolehlivé služby jsme zavedli zásady spravedlivého používání služeb LiveAgent.

Chceme zajistit, aby všichni naši zákazníci mohli využívat a úspěšně využívat naše služby bez ohledu na jakékoliv podmínky.

Pokud někteří zákazníci využívají tolik dat nebo porušují pravidla, že by to mohlo mít vliv na ostatní uživatele, můžeme takové porušovatele kontaktovat a projednat s nimi změnu používání a limitů nebo jim zrušit účet.

Vyhrazujeme si právo změnit limity účtu bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo čas od času měnit podmínky těchto zásad spravedlivého používání.

Tyto zásady doplňují a neomezují žádné z hlavních smluvních podmínek společnosti LiveAgent.

Dodávky na zakázku

Dodatečný požadavek na vlastní dodávky lze vznést zasláním požadavku na oddělení kvality formou e-mailové komunikace na adresu support@liveagent.com. Quality Unit si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na zakázkové dodávky. Pokud je požadavek na zakázkovou dodávku přijat, bude na základě tohoto požadavku mezi vámi a jednotkou Quality Unit uzavřena smlouva, která bude podrobně specifikovat požadavky a specifikace zakázkové dodávky. Dohoda je písemný souhlas učiněný formou e-mailové komunikace. Výstup zakázkové dodávky se stává výhradním duševním vlastnictvím společnosti Quality Unit a Vy souhlasíte s tím, že výstup může být v budoucnu použit pro další využití zákazníky společnosti Quality Unit, kteří jsou třetími stranami. Cena za zakázkovou dodávku bude dohodnuta předem a bude poskytnuta případ od případu.

Podmínky účtu

 • Tuto službu můžete používat pouze od 18 let.
 • Musíte být člověk. Účty registrované pomocí “botů” nebo jiných automatizovaných metod nejsou povoleny.
 • Pro dokončení procesu registrace musíte uvést své zákonné celé jméno, platnou e-mailovou adresu a další požadované informace.
 • Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla. Společnost Quality Unit nemůže nést a nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nedodržením této bezpečnostní povinnosti.
 • Jste odpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivity, které se odehrávají pod vaším účtem (i když obsah zveřejňují jiní, kteří mají účty pod vaším účtem).
 • Při používání této služby nesmíte uvádět nepravdivé údaje o sobě nebo přebírat identitu někoho jiného.
 • Službu nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu.
 • Při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
 • Porušení kterékoli z těchto dohod bude mít za následek zrušení vašeho účtu.
 • Ačkoli společnost Quality Unit takové jednání a obsah ve Službě zakazuje, chápete a souhlasíte s tím, že společnost Quality Unit nemůže nést odpovědnost za obsah zveřejněný ve Službě a že přesto můžete být takovým materiálům vystaveni. Souhlasíte s tím, že budete Službu používat na vlastní nebezpečí.

Platby, náhrady a změny vyúčtování

Zkušební verze a platby Služba je k dispozici na bázi průběžného placení a je účtována na začátku zvoleného období předplatného (zpravidla měsíčně). Všechny plány jsou dodávány s počátečním bezplatným zkušebním obdobím v délce až 14 dní. Pokud společnosti Quality Unit během bezplatného zkušebního období neposkytnete údaje o své kreditní kartě, bude váš účet pozastaven a bude možné jej znovu aktivovat pouze zasláním údajů o vaší kreditní kartě. Jakmile poskytnete údaje o kreditní kartě, bude Vám neprodleně vystavena faktura a Vaše zkušební období bude ukončeno.

Změny plánu a ceny Pokud se rozhodnete během zvoleného období předplatného zvýšit svůj plán nebo počet agentů, budou veškeré dodatečné náklady poměrně rozloženy na zbývající období předplatného a budou účtovány z Vašeho účtu. Následně bude z Vaší kreditní karty automaticky stržena upravená sazba v dalším zúčtovacím cyklu následujícím po vyúčtování poměrné části. Výjimka pro vyúčtování existuje v případě, že máte měsíční vyúčtovací cyklus, kdy se vám v aktuálním měsíci poměrná částka nezobrazí, ale nová vyúčtovací sazba se projeví na vašem dalším měsíčním vyúčtování. Bez ohledu na Váš fakturační cyklus nedochází k vrácení peněz nebo kreditů za částečné měsíce služby, snížení tarifu ani k vrácení peněz za nevyužité měsíce, pokud svůj účet uzavřete před koncem předplaceného období. V zájmu rovného zacházení se všemi a udržení nízkých administrativních nákladů ve prospěch našich zákazníků nebudou činěny žádné výjimky. Snížení úrovně Vašeho plánu může způsobit ztrátu obsahu, funkcí nebo kapacity Vašeho účtu a Quality Unit za takovou ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Ceny všech plánů a služeb LiveAgent se mohou změnit na základě našeho 30denního oznámení. Takové oznámení může být učiněno kdykoli. Kromě toho si společnost Quality Unit vyhrazuje právo kontaktovat vás ohledně zvláštních cen, pokud udržujete mimořádně vysoký počet koncových uživatelů nebo neobvykle vysoký poměr měsíčních tiketů na jednoho agenta. V takové situaci pro Vás může být vhodnější smlouva o předplatném Enterprise (popsaná níže).

Účtování kreditní kartou, stvrzenky a ochrana osobních údajů Majitel účtu obdrží po každém zaúčtování kreditní kartou e-mailovou stvrzenku. Jednotka Quality Unit poskytuje vlastníkovi účtu (definovanému v postupu registrace) rozhraní pro změnu údajů o kreditní kartě (např. při obnovení karty). Společnost Quality Unit využívá ke správě zpracování kreditních karet zprostředkovatele, který je třetí stranou, a tento zprostředkovatel nesmí ukládat, uchovávat ani používat vaše fakturační údaje s výjimkou zpracování údajů o kreditní kartě pro společnost Quality Unit. Navštivte prosím /privacy-policy/, abyste se seznámili s tím, jak společnost Quality Unit shromažďuje a používá osobní údaje.

Změny a aktualizace vyúčtování Majitel účtu je oprávněn požádat o aktualizaci fakturačních údajů uvedených na fakturách za používání Služby. O aktualizaci je třeba požádat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu support@liveagent.com během prvních 15 dnů od vystavení poslední faktury. Bude vám vystaven dobropis a aktualizovaná faktura obsahující nové fakturační údaje. Žádosti podané po uplynutí 15 dnů od posledního vystavení budou zamítnuty a budete muset počkat na vystavení nové faktury k dalšímu datu vyúčtování.

Nakládání s DIČ Pokud bylo zákazníkovi přiděleno řádné a platné DIČ (podle evropského práva), je zákazník sám odpovědný za uplatnění DIČ v potřebném poli ve svém zákaznickém profilu. Společnost Quality Unit nebude vracet peníze zákazníkům, kteří si sami neuplatní své DIČ.

Roční předplacený kredit

Roční předplacený kredit připsaný na účet zákazníka na základě vzájemné dohody trvá po dobu 12 měsíců pouze v případě, že počet míst pro agenty zůstává po celou dobu stejný. Tato doba se prodlužuje nebo zkracuje na základě počtu přidaných nebo odebraných agentských míst na účtu zákazníka během doby platnosti kreditu.

V případě, že se zákazník rozhodne ukončit využívání služby před vyčerpáním celého kreditu NEBO před uplynutím časového období, má nárok na vrácení zbývající nevyužité hodnoty. Quality Unit si vyhrazuje právo vrátit pouze 50 % zbývající částky jako storno poplatek.

Zrušení a ukončení

Jste zodpovědní za řádné zrušení svého účtu. Majitel účtu (jak je definován v postupu registrace) může účet kdykoli zrušit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu support@qualityunit.com s žádostí o zrušení účtu. Quality Unit na tento e-mail odpoví a zruší Váš účet do jednoho pracovního dne. Další možností zrušení Vašeho účtu je tlačítko “Zastavit účet” umístěné v sekci “Můj účet”. Zrušením Vašeho účtu ztratíte po zrušení přístup k veškerému obsahu a Quality Unit jej v rámci svých běžných obchodních operací odstraní. Tyto informace nelze po zrušení účtu obnovit. Pokud zrušíte svůj účet v sekci “Můj účet” služby před koncem aktuálního zaplaceného předplatného, zrušení nabývá účinnosti okamžitě a nebude vám znovu účtován poplatek. V případě žádosti o zrušení zaslané poštou vás žádáme, abyste vyčkali na potvrzení ze strany útvaru kvality.

Společnost Quality Unit si vyhrazuje právo (i) dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit poskytování Služby (nebo jakékoli její části) a (ii) odmítnout jakékoli současné i budoucí používání Služby, pozastavit nebo zrušit váš účet (jakoukoli jeho část) nebo používání Služby a odstranit a zlikvidovat jakýkoli váš obsah ve Službě, a to z jakéhokoli důvodu, včetně případu, kdy se společnost Quality Unit domnívá, že jste porušili tyto VOP. Společnost Quality Unit vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby vás před pozastavením nebo zrušením vašeho účtu přímo kontaktovala e-mailem nebo telefonicky a upozornila vás. Jakékoli podezření na podvodnou, zneužívající nebo nezákonnou činnost, která může být důvodem k ukončení Vašeho používání Služby, může být postoupeno příslušným orgánům činným v trestním řízení. Společnost Quality Unit nenese vůči Vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení Služby.

Společnost Quality Unit si vyhrazuje právo zrušit Váš účet z důvodu dlouhodobé nečinnosti. Společnost Quality Unit musí dodržovat protokoly o ukončení služby tím, že před ukončením uživatelského účtu zašle varovný e-mail. Po 4 týdnech nečinnosti bude Uživateli zaslán varovný e-mail s informací o blížícím se ukončení účtu a o krocích, které lze podniknout, aby se ukončení účtu zabránilo. Po 8 týdnech nečinnosti bude účet smazán spolu se všemi svými daty.

Odmítnutí odpovědnosti za záruky

Služba, včetně webu a obsahu, a všechny součásti serveru a sítě jsou poskytovány “tak, jak jsou” a “tak, jak jsou k dispozici” bez jakýchkoli záruk v maximálním rozsahu povoleném zákonem a Quality Unit výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výlučně, předpokládaných záruk prodejnosti, vlastnictví, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Berete na vědomí, že společnost Quality Unit nezaručuje, že služba bude nepřetržitá, včasná, bezpečná, bez chyb nebo virů, a žádné informace nebo rady, které získáte od společnosti Quality Unit nebo prostřednictvím služby, nezakládají žádnou záruku, která není výslovně uvedena v této technické specifikaci.

Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností a na základě žádné právní teorie (ať už smluvní, deliktní nebo jiné) nenese společnost Quality Unit vůči vám nebo jakékoli třetí straně odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, následné nebo sankčně nahrazované škody, včetně ušlého zisku, ušlého prodeje nebo obchodu, ztráty dat nebo přerušení provozu. Kromě toho společnost Quality Unit neodpovídá za žádné přímé škody, náklady, ztráty nebo závazky přesahující měsíční poplatek za služby, který jste zaplatili nebo jste povinni zaplatit za jeden měsíc předcházející okamžiku vzniku nároku na peněžní náhradu škody, nebo sto (100) amerických dolarů. Ustanovení tohoto oddílu rozdělují rizika podle těchto VOP mezi strany a strany se na tato omezení spoléhaly při rozhodování o uzavření této smlouvy.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení se na vás nemusí vztahovat. V těchto státech bude odpovědnost společnosti Quality Unit omezena v nejvyšším zákonem povoleném rozsahu.

Zadání

Společnost Quality Unit může tyto Podmínky používání postoupit nebo převést, a to vcelku nebo částečně, bez omezení.

Dodržování exportních pravidel

Jste zodpovědní za dodržování všech platných zákonů, pravidel nebo předpisů upravujících vývoz Služby nebo jejích součástí.

Rozhodné právo

Tyto TOS se řídí zákony státu Delaware bez ohledu na kolizní normy. Tímto výslovně souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné osobní jurisdikci federálních a státních soudů státu Delaware pro účely řešení jakýchkoli sporů týkajících se vašeho přístupu ke Službě nebo jejího používání.

Zpracování údajů

Společnost LiveAgent se zavazuje k ochraně soukromí, bezpečnosti, dodržování předpisů a transparentnosti. Tento přístup zahrnuje podporu dodržování požadavků EU na ochranu údajů ze strany našich zákazníků, včetně požadavků stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR”),které nabylo účinnosti 25. května 2018.

Obsah

 1. Kdo je zpracovatel údajů
 2. Jaké údaje jsou zpracovávány
 3. Jaké jsou zdroje údajů
 4. Jaký je účel shromažďování a/nebo zpracování údajů
 5. Proč dochází k profilování a automatizaci
 6. Jaké je časové období zpracování údajů
 7. Kdo jsou naši partneři/subdodavatelé
 8. Jaká jsou vaše práva při zpracování údajů
 9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů

Kdo je zpracovatel údajů

Zpracovatel údajů je společnost, která si vybírá účel a prostředky zpracování údajů. Pro marketingové účely je zpracovatelem údajů společnost Quality Unit, s. r. o.

Jaké údaje jsou zpracovávány

Zpracováváme následující typy údajů: Jméno a příjmení, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa, IP adresa, Informace o zakoupených produktech, Informace o používání produktů, Informace získané z telefonních hovorů, Záznamy telefonních hovorů, Informace získané z jiných typů kontaktování (e-mail, chat, zprávy na Facebooku, tweety), Informace poskytnuté našemu týmu podpory pro řešení problémů s vašimi účty, Geolokační údaje, Informace o prohlížeči, Systémové informace.

Jaké jsou zdroje dat

Údaje jmenované v předchozí části jsou shromažďovány výhradně od vás. Údaje jsou dostupné z konverzací uskutečněných mezi vámi a společností Quality Unit, s.r.o. nebo uvedených ve vašem zákaznickém profilu. Údaje lze také získat z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou adresáře firem a další. Údaje mohou být shromažďovány také od třetích stran, které mají povolení k jejich zpracování.

Jaký je účel shromažďování a/nebo zpracování údajů

Váš souhlas se zpracováním údajů byl udělen pro tyto účely: marketingové služby, služby zákaznické podpory.

Proč je přítomno profilování a automatizace

Společnost Quality Unit s.r.o. si přeje poskytovat co nejlepší a nejpersonalizovanější zážitek, a proto s vaším předchozím souhlasem segmentujeme a profilujeme údaje. K těmto účelům používáme vlastní software a další analytický a automatizační software

Jaká je doba zpracování údajů

Váš souhlas byl udělen na dobu využívání našich služeb (LiveAgent) a na následujících 5 let po ukončení využívání nebo do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte. Pokud nejste a nebudete zákazníkem společnosti Quality Unit s.r.o., bude váš souhlas platit po dobu 5 let nebo do okamžiku, kdy souhlas odvoláte. Po uplynutí pětileté lhůty budou vaše údaje vymazány.

Kdo jsou naši partneři / subdodavatelé

Udělili jste souhlas našim dílčím zpracovatelům a subdodavatelům, kteří mohou mít přístup k vybraným údajům. Naši subzpracovatelé a subdodavatelé podléhají pravidelným kontrolám a auditům, aby byla zajištěna maximální úroveň ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Jaká jsou vaše práva na zpracování údajů

Správné zpracování údajů je pro nás nejdůležitější a ve společnosti Quality Unit s.r.o. si zakládáme na vysoké úrovni zabezpečení, ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

Níže jsou uvedena vaše práva týkající se zpracování údajů:

Informace o zpracování údajů Informace zahrnují zejména:

kontaktní údaje o zpracovateli, jeho podřízených nebo pověřenci pro zpracování údajů nebo osobě odpovědné za zpracování údajů, účel zpracování údajů, kategorie údajů, adresáta/příjemce údajů a kategorie příjemců údajů, informace o předávání údajů do zemí třetích stran, dobu zpracování údajů, seznam vašich práv, právo obrátit se na místní orgán pro zpracování údajů, zdroj zpracování údajů, informace o profilování a automatizaci údajů.

Právo na přístup k údajům Máte právo ověřit si, zda jsou vaše údaje zpracovávány, či nikoliv, a kategorie zpracovávaných údajů.

Právo na opravu V případě potřeby máte právo na opravu údajů, které se vás týkají.

Právo na výmaz (“právo být zapomenut”) V některých zákonem povolených případech jsme povinni vymazat všechny vaše údaje na základě vaší žádosti.

Právo na omezení zpracování údajů Někteří zákazníci upřednostňují omezené zpracování údajů. Pokud máte zvláštní požadavky na omezení zpracování údajů, kontaktujte nás.

Právo na migraci údajů Na základě vaší žádosti můžeme vaše údaje předat jinému zpracovateli údajů, pokud tomu nebrání žádné právní nebo jiné překážky.

Právo vznést námitku Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány správně, můžete vznést námitku tím, že nás kontaktujete s úmyslem problém vyřešit.

Právo na kontaktování místního úřadu pro zpracování údajů V případě dalších obav nebo vznesených problémů se můžete obrátit na místní úřad pro zpracování údajů. Místním orgánem pro zpracování údajů pro společnost Quality Unit s.r.o. je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s adresou Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Evropská unie.

Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů

Váš souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný. Můžete jej kdykoli odvolat.

Jak mohu podat žádost o odvolání souhlasu se zpracováním údajů? Uveďte prosím název společnosti, subjektu a zpracovatele údajů, písemnou žádost o odvolání údajů a svůj podpis. Svou žádost zašlete na adresu andrej@liveagent.com.

Případně, pokud si přejete odhlásit se z našeho mailing listu, můžete k vyplnění žádosti použít náš formulář zde.

Související články
LiveAgent zvyšuje spokojenost zákazníků pomocí vícekanálové platformy pro zapojení zákazníků. Podívejte se na výhody LiveAgenta a přesvědčte se sami

Udělejte to pomocí platformy pro zapojení zákazníků.

Software pro zapojení zákazníků by měl umožňovat komunikaci se zákazníky prostřednictvím různých kanálů, automatizaci, reporting a centralizovanou správu. Tato platforma pomáhá zvýšit výnosy a spokojenost zákazníků. Začněte bezplatnou zkušební verzi.

Udělejte ze své komunikace bezrizikovou záležitost a vyberte si pro své podnikání výkonný komunikační nástroj - live chat od společnosti LiveAgent.

Live chat pro velké podniky

Strategie růstu a rozšiřování podnikání se stává stále důležitější. Software pro live chat je efektivním řešením pro komunikaci se zákazníky a má mnoho výhod oproti telefonické nebo e-mailové podpoře. Umožňuje pohodlnou obsluhu zákazníků a získávání kontaktů potenciálních zákazníků.

Výběr softwaru pro zákaznický servis z nejpoužívanějších platforem na trhu. Vyberte si ten ideální a pozvedněte svůj zákaznický servis na měsíc.

Software pro zákaznický servis

Platforma pro automatizaci marketingu Klaviyo nabízí snadné použití, segmentaci a synchronizaci s dalšími aplikacemi. Uživatelé si stěžují na problémy s úpravou toků. Freshdesk je oblíbený pro snadné používání a spolupráci, ale někteří uživatelé si stěžují na zobrazení tiketů a rychlost reakcí. Google Analytics sleduje návštěvnost webu a reklamy a je skvělým nástrojem pro získání informací o cílovém publiku. Intercom nabízí živý chat, boty a službu ticketingu, ale někteří uživatelé mají problémy s některými funkcemi. Software pro zákaznický servis pomáhá firmám zlepšit procesy komunikace se zákazníky a nabízí funkce jako e-mailová podpora, live chat, call centrum, sociální média a samoobsluha.

Chatboti jsou oblíbeným nástrojem zákaznického servisu pro zlepšení spokojenosti zákazníků. Pomáhají skutečně zlepšit služby zákazníkům?

Jak mohou chatboti zlepšit služby zákazníkům?

Chatboti zlepšují zákaznickou zkušenost a efektivitu týmu zákaznického servisu. Mohou však mít problémy s řešením složitých dotazů. Implementace chatbotů může snížit náklady a zvýšit dostupnost služeb zákaznické podpory.

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

Start Free Trial x